หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรปกติ

 

Fundamental Chinese Level

หลักสูตร Fundamental Level หรือหลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน มุ่งสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คำศัพท์ภาษาจีน ...
Read More

Intermediate Chinese Level

หลักสูตร Intermediate Level หรือภาษาจีนระดับกลาง มุ่งสอนให้ผู้เรียน ใช้ภาษาจีนในการสนทนาและติดต่อสื่อสาร ...
Read More

Advanced Chinese Level

หลักสูตร Advanced Level หรือภาษาจีนระดับสูง มุ่งสอนให้ผู้เรียน ใช้ภาษาจีนในการสนทนาและติดต่อสื่อสาร ...
Read More

Chinese For kids Level

หลักสูตร Chinese For kids หรือหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีน ...
Read More

Conversation Course

หลักสูตร Conversation Course หรือหลักสูตรเน้นการฟังและสนทนาภาษาจีน เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนด้วยการสนทนาและโต้ตอบด้วยภาษาจีนระดับพื้นฐาน ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ...
Read More

Chinese For Business Level

หลักสูตร Chinese For Business หรือหลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาจีน ...
Read More

Guang Dong Conversation Course

หลักสูตร Guang Dong Conversation Course หรือหลักสูตรเน้นการฟังและสนทนาภาษาจีนกวางตุ้ง ...
Read More

Chinese Cultural Course (Singing Class)

หลักสูตร Chinese Cultural Course หรือหลักสูตรวัฒนธรรมจีน เน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงวัฒนธรรมจีน ผ่านทางการเรียนรู้โดยการร้องเพลง ...
Read More

 

 

หลักสูตรพิเศษ

 

Private Course (เด็ก)

หลักสูตร Private Course สำหรับเด็ก มุ่งสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คำศัพท์ภาษาจีน ...
Read More

Private Course (ผู้ใหญ่)

หลักสูตร Private Course สำหรับผู้ใหญ่ มุ่งสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คำศัพท์ภาษาจีน ...
Read More

ติวเข้ม HSK/HSKK/PATจีน

หลักสูตร ติวเข้ม HSK/HSKK/PATจีน มุ่งสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คำศัพท์ภาษาจีน สามารถอ่านและสร้างประโยคภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจในภาษาจีน ...
Read More