Chinese Cultural Course (Singing Class)


หลักสูตร Chinese Cultural Course หรือหลักสูตรวัฒนธรรมจีน เน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงวัฒนธรรมจีน ผ่านทางการเรียนรู้โดยการร้องเพลง เขียนพู่กันจีน เต้นรำจีน และเครื่องดนตรีจีนต่างๆ

 

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตร:

– สามารถร้องเพลงจีนได้

– สามารถเขียนพู่กันจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนพู่กันจีน

– เข้าใจถึงวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น

 

ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร:

– คอร์สละ 6 ครั้ง (1 เดือนครึ่ง)

– คอร์สละ 12 ชั่วโมง

 

วันและเวลาเรียนของหลักสูตร:

– คอร์ส A:  ทุกวันอาทิตย์ 13:00 – 15:00น. (2 ชั่วโมง)

*วันและเวลาเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม