Chinese For Business Level


หลักสูตร Chinese For Business หรือหลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาจีน เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือใช้ในการเข้าสังคมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

 

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตร:

– สามารถใช้ทักษะการฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนในแวดวงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจได้

– **ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาจีนในระดับกลางขึ้นไป

 

ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร:

– คอร์สละ 6 ครั้ง (1 เดือนครึ่ง)

– คอร์สละ 12 ชั่วโมง

 

วันและเวลาเรียนของหลักสูตร:

– คอร์ส A: ทุกวันจันทร์ 18:00 – 20:00น. (2 ชั่วโมง)

– คอร์ส B: ทุกวันพุธ 18:00 – 20:00น. (2 ชั่วโมง)

*วันและเวลาเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม