Intermediate Chinese Level


หลักสูตร Intermediate Level หรือภาษาจีนระดับกลาง มุ่งสอนให้ผู้เรียน ใช้ภาษาจีนในการสนทนาและติดต่อสื่อสาร รวมถึงการเข้าสังคมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสิ่งที่พบเห็นเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาจีน การท่องเที่ยวในประเทศจีน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาจีน และต้องการเสริมทักษะความรู้ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน โดยหลักสูตรนี้ อิงเนื้อหาและข้อสอบจาก แบบทดสอบ YCT Level 3-4 และ HSK Level 2-3

 

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตร:

– สามารถสื่อสารประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว

– สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงใช้สำหรับท่องเที่ยวในประเทศจีนด้วยภาษาจีนได้

– ความรู้จากการเรียนหลักสูตรนี้ สามารถสอบYCT Level 3,4 หรือ HSK Level 2 ได้

– ความรู้จากการเรียนหลักสูตรนี้ สามารถนำไปใช้ในการเรียนในการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา หรือ อุดมศึกษา ที่ใช้หลักสูตรภาษาจีนได้

– ความรู้จากการเรียนหลักสูตรนี้ สามารถนำไปใช้ในการเรียนในโอกาสทางอาชีพการงานได้

– **ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาจีนในระดับเบื้องต้น

 

ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร:

– คอร์สละ 6 ครั้ง (1 เดือนครึ่ง)

– คอร์สละ 12 ชั่วโมง

 

วันและเวลาเรียนของหลักสูตร:

– คอร์ส A: ทุกวันพฤหัสบดี 18:00 – 20:00น. (2 ชั่วโมง)

– คอร์ส B: ทุกวันอาทิตย์ 13:00 – 15:00น. (2 ชั่วโมง)

*วันและเวลาเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม