Conversation Course


หลักสูตร Conversation Course หรือหลักสูตรเน้นการฟังและสนทนาภาษาจีน เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนด้วยการสนทนาและโต้ตอบด้วยภาษาจีนระดับพื้นฐาน ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตร:

– สามารถพูดและฟังภาษาจีนพื้นฐาน ในชีวิตประจำวันได้

– สามารถสื่อสารและโต้ตอบกับผู้อื่นด้วยภาษาจีนได้

 

ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร:

– คอร์สละ 5 ครั้ง (1 เดือน)

– คอร์สละ 10 ชั่วโมง

 

วันและเวลาเรียนของหลักสูตร:

– คอร์ส A: ทุกวันอังคาร 18:00 – 20:00น. (2 ชั่วโมง)

*วันและเวลาเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม