Private Course (ผู้ใหญ่)


หลักสูตร Private Course สำหรับผู้ใหญ่ มุ่งสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คำศัพท์ภาษาจีน สามารถอ่านและสร้างประโยคภาษาจีน เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือ ใช้สอบ หรือใช้สำหรับการงานอาชีพหรือธุรกิจ เนื้อหาในการเรียนปรับตามความต้องการของผู้เรียน

หลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนเป็นแบบเรียนเดี่ยว หรือ กลุ่มย่อย (ไม่เกิน 3 คน) จึงทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตร:

– มีความรู้ความเข้าใจในภาษาจีนมากยิ่งขึ้น

– ความรู้จากการเรียนหลักสูตรนี้ สามารถนำไปใช้ในการเรียนในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย หรือใช้ศึกษาต่อได้

– ความรู้จากการเรียนหลักสูตรนี้ สามารถนำไปใช้ในการเรียนในโอกาสทางอาชีพการงานได้

 

ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร:

– คอร์สละ 12 ครั้ง (3 เดือน) ครั้งละ 2 ชั่วโมง

– คอร์สละ 24 ชั่วโมง

 

สนใจเรียน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ กรุณาติดต่อศูนย์ภาษาจีน CSC โทร 086-333-9622