ติวเข้ม HSK/HSKK/PATจีน


หลักสูตร ติวเข้ม HSK/HSKK/PATจีน มุ่งสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คำศัพท์ภาษาจีน สามารถอ่านและสร้างประโยคภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจในภาษาจีน HSK ในระดับต่างๆ รวมทั้งยังสอนให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้จักวิธีในการโต้ตอบกับคู่สนทนาที่เป็นภาษาจีนสำหรับใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจในการฟังและการพูดภาษาจีน HSKK ผู้เรียนที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบ PAT จีน

หลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนเป็นแบบเรียนเดี่ยว หรือ กลุ่มย่อย (ไม่เกิน 3 คน) จึงทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด มีคลังข้อสอบ HSK / HSKK / PAT จีน ให้ผู้เรียนได้ทดลองทำแบบข้อสอบ

 

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตร:

– มีความรู้ความเข้าใจในภาษาจีนมากยิ่งขึ้น

– สามารถสอบผ่าน HSK หรือ HSKK หรือ PAT จีน ได้

– ความรู้จากการเรียนหลักสูตรนี้ สามารถนำไปใช้ในการเรียนในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย หรือใช้ศึกษาต่อได้

– ความรู้จากการเรียนหลักสูตรนี้ สามารถนำไปใช้ในการเรียนในโอกาสทางอาชีพการงานได้

 

ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร:

– คอร์สละ 12 ครั้ง (3 เดือน) ครั้งละ 2 ชั่วโมง

– คอร์สละ 24 ชั่วโมง

 

สนใจเรียน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ กรุณาติดต่อศูนย์ภาษาจีน CSC โทร 086-333-9622