เกี่ยวกับ CSC


ศูนย์ภาษาจีน CSC เปิดสอนภาษาจีนให้แก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยคณาจารย์ผู้สอนชาวจีนและไทยผู้มีประสบการณ์ด้านภาษาและการสอนภาษาจีน ศูนย์ภาษาจีน CSC ตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ภายใต้ชื่อศูนย์ภาษาจีน ZCC และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ภาษาจีน CSC ในปีพ.ศ. 2555

 

 


CSCLAT ข้อสอบวัดระดับความรู้ (CSC Level Arrangement Test)

ศูนย์ภาษาจีน CSC ได้จัดทำข้อสอบวัดระดับความรู้ สำหรับใช้ในการสมัครเรียนหลักสูตร Fundamental Level, Intermediate Level, และ Advanced Level และคอร์สอื่นๆที่ศูนย์ภาษาจีนเปิดสอน หลังจากผู้สมัครเรียนได้่ทำข้อสอบวัดระดับความรู้แล้ว ผลการสอบข้อสอบวัดระดับความรู้จะสามารถจัดลำดับความเหมาะสมของผู้เรียนในคอร์สต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพกับการเรียนกับผู้่เรียนเอง

ข้อสอบวัดระดับความรู้ CSCLAT ใช้วัดระดับหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้

 

CSCLAT for Kids, Fundamental Level

 

ข้อสอบวัดระดับความรู้ สำหรับผู้สมัครเรียนที่ต้องการเรียนในหลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน ข้อสอบอิงจากแบบทดสอบสำหรับ YCT Level 1-2, HSK Level 1

 

CSCLAT for Intermediate Level

 

ข้อสอบวัดระดับความรู้ สำหรับผู้สมัครเรียนที่ต้องการเรียนในหลักสูตรภาษาจีนระดับกลาง ข้อสอบอิงจากแบบทดสอบสำหรับ YCT Level 3-4, HSK Level 2

 

CSCLAT for Advanced Level

 

ข้อสอบวัดระดับความรู้ สำหรับผู้สมัครเรียนที่ต้องการเรียนในหลักสูตรภาษาจีนระดับสูง ข้อสอบอิงจากแบบทดสอบสำหรับ HSK Level 3 ขึ้นไป

 

 


 

CSCLAT for HSK ข้อสอบวัดระดับความรู้ (CSC Level Arrangement Test for HSK)

ศูนย์ภาษาจีน CSC ได้จัดทำข้อสอบวัดระดับความรู้ สำหรับใช้ในการสมัครเรียนหลักสูตร HSK Courses ที่ศูนย์ภาษาจีนเปิดสอน หลังจากผู้สมัครเรียนได้่ทำข้อสอบวัดระดับความรู้แล้ว ผลการสอบข้อสอบวัดระดับความรู้จะสามารถจัดลำดับความเหมาะสมของผู้เรียนในคอร์สต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพกับการเรียนกับผู้่เรียนเอง

ข้อสอบวัดระดับความรู้ CSCLAT for HSK ใช้วัดระดับหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยอิงแบบทดสอบจากแบบทดสอบ HSK Level 1-6 โดยตรง